Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Teknikleri Proje Ödevine İlişkin

09.12.2012 14:37

 

Yapılacak Çalışmalar

            1.  Makale veya tez incelemesi yapılacak sınıfta sunulacak (Geçen dönemlerden örnek sunumlar size ulaştırılacak). %30 olarak puanlamaya katılacak.

            İncelenen makale ve Tezler aşağıdaki bölümler esas alınarak incelenmelidir.

a)      Araştırmanın amacı, problemi veya hipotezleri nelerdir? (Hepsi bulunmak zorunda değil)

b)      Hangi araştırma modeli kullanılmıştır.

c)       Nasıl bir evren örneklem (çalışma grubu, denekler) kullanılmıştır? Özellikleri nelerdir (Yaş, cinsiyet, vb. özellikler)?

d)      Hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?

e)      Verilerin analizinde hangi yöntemler kullanılmıştır (İstatistiksel veya nitel)?

                  f)       Neler bulunmuştur (Tablo üzerinde sunulursa daha uygun)?1.      

     

    2. Süreç boyunca tamamlanacak bir araştırma yapılması

            a) Problemin belirlenmesi aşamasında 2 hafta içinde problem belirlenip teslim edilecek,

            b) Literatür taraması aşamasında 2 hafta içinde 2 sayfalık literatürü yazılacak teslim edilecek,

            c) Araştırma modeli zamanında belirlenecek,

            d) Veri toplama aracı veri toplama yolları haftasından itibaren 2 hafta içinde hazırlanıp teslim edilecek,

            e) Veriler 2 hafta içinde toplanacak, verilerin analizi yapılıp,

            f) Son raporlar bir bütün halinde bir makale formatında teslim edilecek ve sınıfta sunulacak. (%70 olarak puanlamaya dahil edilecek.)

2.